• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg

Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby firmy to wydarzenie nie tylko stresuj?ce, ale i wymagaj?ce odpowiedniej organizacji. Mo?e warto wówczas skorzysta? z pomocy osób do?wiadczonych, które przeprowadzki posiadaj? w ma?ym palcu? Nasz? ekip? tworz? ludzie z do?wiadczeniem w bran?y, odznaczaj?cy si? zdolno?ciami organizacyjnymi, logistycznymi, a przede wszystkim energi? i zapa?em do dzia?ania. Je?li interesuje ci? zagadnienie „tanie przeprowadzki Katowice”, nasza firma oka?e si? strza?em w dziesi?tk?. Z wielk? ochot? odbierzemy z barków klienta ci??ar zwi?zany ze zmian? lokalu – nie wa?ne, czy chodzi tu o zmian? miejsca zamieszkania, czy te? o przeprowadzki firm ma?ych, du?ych i instytucji. W zale?no?ci od ?yczenia klienta mo?emy nawet spakowa? posiadane mienie, za?adowa? je – oczywi?cie z pe?nym poszanowaniem wszelkich zasad bezpiecze?stwa – do komfortowego i pojemnego samochodu dostawczego, dowie?? pod wskazany adres, a nast?pnie roz?adowa? wedle koncepcji zleceniodawcy. W obszarze naszych dzia?a? znajduj? si? nie tylko Katowice i okolice - ?wiadczymy przeprowadzki tak?e na innych terenach Polski, a nawet Europy.