• 3.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg

Firma Trans-Glob Przeprowadzki posiada wieloletnie do?wiadczenie w zakresie transportu i logistyki cudzej w?asno?ci na terenie miasta Katowice oraz w ca?ej aglomeracji Górnego ?l?ska. Posiadamy wykwalifikowan? kadr? pracownicz?, która starannie i rzetelnie zaopiekuje si? Pa?stwa meblami, rzeczami osobistymi, antykami i wszelkimi innymi przedmiotami, które chcecie przetransportowa? do swojego nowego mieszkania. W sk?ad ekipy doje?d?aj?cej na miejsce, zawsze wchodzi przynajmniej jeden do?wiadczony stolarz, który bez uszkodze? rozmontuje ponadgabarytowe elementy sprawiaj?c, ?e przeprowadzki przeprowadzamy p?ynnie i bez uszkodzenia przesy?ek. Transport odbywa si? przy wykorzystaniu odpowiednio wyposa?onych samochodów dostawczych z zamontowan? wind?. Nasza flota i pracownicy nie boj? si? wi?c zada? takich jak likwidacje czy wspomniane wcze?niej przeprowadzki. Oprócz tego, oferujemy równie? kompleksowe sprz?tanie biur zapewniaj?c oczywi?cie najwy?sz? jako??, która w przypadku naszej firmy jest gwarantowanym standardem.

Przeprowadzka jest zawsze nie?atwym zadaniem. Zw?aszcza w zat?oczonym mie?cie, takim jak Katowice gdzie bardzo ci??ko zaparkowa? du?y samochód blisko opuszczanego miejsca i znie?? wszystko, co chce si? przewie?? do nowego mieszkania. Cz?sto z zapakowanymi praktycznie po same brzegi kartonami b?d? ci??kimi meblami trzeba i?? daleko, a? do miejsca, gdzie uda?o si? zaparkowa? ci??arówk?. Nie ka?dy ma te? mo?liwo?? wynaj?cia odpowiedniego samochodu, a transport du?ych przedmiotów w zwyk?ym samochodzie jest zwyczajnie niemo?liwy. Z tego w?a?nie wzgl?du, nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i oferuje kompleksowe wykonanie przeprowadzki zarówno na terenie miasta Katowice. Równie? ca?y Górno?l?ski Okr?g Przemys?owy jest w zasi?gu naszych dzia?a?. Ze wzgl?du na dba?o?? o Pa?stwa dobytek, zatrudniana przez nas kadra sk?ada si? przede wszystkim z do?wiadczonych fachowców, którzy nieraz ju? wykonywali tego typu zadania. W sk?adzie ka?dej za?ogi znajduje si? równie? wykwalifikowany stolarz, który zadba o to, aby ponadwymiarowe meble o du?ych gabarytach da?o si? znie?? bez obaw o uszkodzenie oraz o ich zabezpieczenie przed naruszeniem w czasie transportu. Do naszych obowi?zków nale?y równie? odpowiednie zapakowanie drobniejszych przedmiotów tak, aby nie ucierpia?y one w ?aden sposób podczas przewozu, nawet je?eli jest to bardzo kruche szk?o. Jak ?atwo si? domy?li?, nasza dzia?aj?ca na terenie miasta Katowice firma obs?uguje przeprowadzki od samego pocz?tku do absolutnego ko?ca. Zamiast m?czy? si?, za?atwia? samochód i biega? z pud?ami mog? Pa?stwo wygodnie usi??? i spojrze? po raz ostatni na swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania i co najwy?ej nadzorowa? prac? naszych zaopatrzonych we wszelkie potrzebne koce, strecze i folie b?belkowe do zabezpieczania mienia, cho? zapewniamy, i? jest to niepotrzebne, gdy? i bez tego ?wietnie sobie poradz?.

Nasza firma oprócz przeprowadzek w których na przestrzeni lat si? wyspecjalizowali?my i przewo?enia mienia z nimi zwi?zanymi ?wiadczy transport wszelkich dóbr, towarów zakupionych przez klientów a tak?e przewozu produktów dla samych firm z ró?nych bran?y. Zatrudniani przez nas fachowcy dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu w wykonywaniu przeprowadzek z ca?? pewno?ci? zadbaj? i za pomoc? folii b?belkowej b?d? innego materia?u odpowiednio zabezpiecz? transport, dzi?ki czemu wszelkie lodówki, kuchenki, meble i inne towary dojad? na miejsce bez jakiegokolwiek uszkodzenia. Oprócz samej us?ugi jak? jest transport na terenie miasta Katowice i w aglomeracji jak? jest Górno?l?ski Okr?g Przemys?owy oferujemy wniesienie towaru do konkretnej lokalizacji wskazanej przez klienta. Wyobra?aj? sobie Pa?stwo wnie?? ci??kie meble do salonu b?d? sprz?t kuchenny na wysokie pi?tro w bloku mieszkalnym w pojedynk? b?d? bez odpowiedniego zabezpieczenia go przed ryskami i zadrapaniami? Z tego te? wzgl?du, warto wynaj?? nasz? firm?. Nasi pracownicy zadbaj? o stuprocentowe zadowolenie ka?dego klienta, zarówno prywatnego jak i hurtownika. Gwarantujemy nisk? cen?, kompleksowy transport z wniesieniem nawet na najwy?sze kondygnacje, bardzo szybk? realizacj? oraz ca?kowite bezpiecze?stwo przesy?ek – czego wi?cej mo?na wymaga? od firmy transportowej?

Firma Trans-Glob Przeprowadzki to równie? kompleksowa likwidacja, g?ównie na terenie miasta Katowice, cho? równie? Górno?l?ski Okr?g Przemys?owy zalicza si? do obszaru obj?tego naszym dzia?aniem. Opró?niamy zarówno dawne pomieszczenia firm, które ze wzgl?du na chocia?by z?e warunki gospodarcze musia?y og?osi? bankructwo, jak i wszelkie pomieszczenia osób prywatnych. Domy, mieszkania, strychy piwnice a tak?e pomieszczenia u?ytku publicznego oczy?cimy b?yskawicznie przewo??c rzeczy, które zleceniodawca chce zachowa? w jednej z naszych ci??arówek prosto do wskazanego przez niego miejsca, sprz?taj?c dok?adnie i pozbywaj?c si? ?mieci na wysypisku. Niewa?ne wi?c, czy jeste?cie Pa?stwo w?a?cicielami upad?ych firm, które musz? opró?ni? swoje niegdysiejsze pomieszczenia biurowe i magazyny, czy te? zwyczajnie nie chc? si? Pa?stwu sprz?ta? zagraconego ró?nymi niepotrzebnymi przedmiotami, które uzbiera?y si? na przestrzeni lat strychu, piwnicy b?d? gara?u. Nasza firma w takim przypadku zawsze pomo?e wysy?aj?c na miejsce do?wiadczonych w bran?y fachowców, którzy nie tylko zadbaj? o nienaganny wygl?d oczyszczanego pomieszczenia, ale te? zadbaj? o odpowiedni transport, z adekwatnym zabezpieczeniem przedmiotów, które nasz klient chce zachowa?, dzi?ki czemu nie ma mo?liwo?ci nie tylko ich ca?kowitego zniszczenia ale tak?e po?amania czy te? zarysowania. Wszystko to w ekspresowym tempie, przy zachowaniu przez nasz? do?wiadczon? kadr? pracownicz? najwy?szej staranno?ci i oczywi?cie bardzo korzystnej dla Pa?stwa niskiej ceny.

 

Strona wykonana ze wspó?prac? z agencj? interaktywn? UpBlue